Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 16. Phương trình hóa học

Phương trình hóa học nào biểu diễn đúng phản ứng đốt cháy dây sắt trong không khí. 

  1.     Fe + O → FeO
  2.    2Fe + O2 → 2FeO
  3.    3Fe + 4O → Fe3O4
  4.    3Fe + 2O2 → Fe3O4
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.