Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 16. Phương trình hóa học

Khí nitơ và khí hiđro tác dụng với nhau tạo khí amoniac (NH3). Phương trình hoá học nào dưới đây đã biểu diễn đúng?

  1.  N + 3H → NH3
  2.  N2 + H2 → NH3
  3.  N2 + H2 → 2NH3
  4.  N2 + 3H2 → 2NH3
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.