Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 16. Phương trình hóa học

Khí hidro tác dụng với khí oxi thì tạo thành nước. Phương trình hóa học nào sau đây là đúng?

  1.  2H + O → H2O
  2.  H2  + O → H2O
  3.  H+ O2 → 2H2O
  4.  2H + O2 → 2H2O
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.