Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Đặc điểm nào dưới đây không đúng với sản xuất nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

  1.  Cơ cấu sản phẩm đa dạng ( nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới ).
  2.  Quy mô sản xuất tương đối tập trung.
  3.  Cây lúa được trồng chủ yếu ở các nương rẫy.
  4.  Một số sản phẩm như chè, hồi, hoa quả có giá trị trên thị trường.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.