Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Miền núi và Trung du phía Bắc có thế mạnh nổi bật về công nghiệp nào?

  1.  Khai thác năng lượng.
  2.  Hóa chất.
  3.  Vật liệu xây dựng.
  4.  Chế biến.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.