Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung - Ngữ văn lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung

Cụm từ rồi lên cao được nối thêm vào sau nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh có tác dụng nhấn mạnh điều gì trong quan hệ lập luận giữa sự thịnh – suy, mạnh – yếu của nguyên khí thế nước?

  1.  Quan hệ điều kiện – kết quả, đột giáng.
  2.  Quan hệ điều kiện – kết quả, tăng cấp
  3.  Quan hệ nguyên nhân – kết quả, tăng cấp.
  4.  Quan hệ nguyên nhân – kết quả, đột giáng.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.