Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung - Ngữ văn lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng I không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên.” Trong đoạn văn trên, để nhấn mạnh vai trò đặc biệt của hiền tài đối vời lã thịnh suy của đất nước, tác giả đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật nào?

  1.  Đối ngẫu
  2.  Điệp từ ngữ
  3.  Điệp cấu trúc
  4.  Nghịch đối và điệp cấu trúc

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.