Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung - Ngữ văn lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung

Dòng nào dưới đây giải thích chính xác nhất hai chữ nguyên khí?

  1. Khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của sự vật.
  2. Chất làm nên sự sống còn và phát triển của đất nước,xã hội.
  3. Khí chất ban đầu là gốc rễ nuơi dưỡng sự sống còn của sự vật.
  4. Chất ban đầu là cơ sở cho sự sống còn và phát triển của xã hội, đất nước
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.