Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung - Ngữ văn lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung

Thông tin nào sau đây về đoạn trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là không chính xác?

  1.  Trích từ Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba (1442).
  2.  Do tiến sĩ Thân Nhân Trung viết năm 1484 thời Đại Bảo.*
  3.  Trước phần trích còn có một đoạn nói rằng trước đây dù triều đình rất quý trọng hiền tài, nhưng chưa có điều kiện dựng bia tiến sĩ.
  4.  Cuối bài là danh sách 33 vị đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Tuất.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.