Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung - Ngữ văn lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung

Dòng nào dưới đây nêu thông tin không đúng về tiểu sử, thân thế của Thân Nhân Trung?

  1.  Tự là Hậu Phủ, sinh năm 1418, mất năm 1499.
  2.  Người làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng (Bắc Giang)
  3.  Đỗ tiến sĩ năm 1469.
  4.  Được vua Lê Thái Tông phong chức danh Tao đàn phó nguyên súy.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.