Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long không dẫn đầu cả nước về chỉ tiêu nào?

  1.  Năng suất lúa.
  2.  Tổng sản lượng lúa.
  3.  Diện tích trồng lúa.
  4.  Sản lượng lúa bình quân đầu người.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.