Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ còn gặp khó khăn nào ?

  1.  Nghèo một số tài nguyên.
  2.  Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp nhu cầu.
  3.  Thiếu lao động có chuyên môn kĩ thuật.
  4.  Cở sở hạ tầng còn quá yếu kém.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.