Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Về mặt tự nhiên, Trung du và miền núi Bắc Bộ không gặp khó khăn gì?

  1.  Thời tiết thất thường.
  2.  Mạng lưới sông ngòi kém phát triển.
  3.  Môi trường bị giảm sút mạnh.
  4.  Địa hình bị chia cắt mạnh ở Tây Bắc.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.