Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Đông Nam Bộ có nền kinh tế

  1. chậm phát triển.
  2. đang phát triển.
  3. trì trệ.
  4. năng động.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.