Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Đâu là đặc điểm của thể đa bội lẻ?

  1. Có tế bào mang bộ nhiễm sắc thể 2n+1.
  2. Có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.
  3. Có hàm lượng ADN nhiều gấp hai lần so với thể lưỡng bội.
  4. Không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường. 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.