Trần Diệp Hoàng Anh
20 tháng 7 2017 lúc 21:55

a) 10 số

b) Dấu hiệu chia hết cho 3 là những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

c) Bạn wên đưa đề rồi

Bình luận (0)
Tình bạn Phương Dung
27 tháng 7 2017 lúc 7:56

A) Trong 30 số tự nhiên đầu tiên có 10 số chia hết cho 3 . Là những số : 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 .

B) Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì nó chia hết cho 3 .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN