Violympic toán 6

Dinh Quang Vinh

Chứng minh rằng: 1/20.23 + 1/23.26 + 1/26.29 + ... + 1/77.80 <1/9

Não Gà
Não Gà 14 tháng 6 2020 lúc 15:40

\(\frac{1}{20.23}+\frac{1}{23.26}+...+\frac{1}{77.80} \)

\(=\frac{1}{3}.(\frac{1}{20}-\frac{1}{23})+\frac{1}{3}.(\frac{1}{23}-\frac{1}{26})+...+\frac{1}{3}.(\frac{1}{77}-\frac{1}{80})\)

=\(\frac{1}{3}.(\frac{1}{20}-\frac{1}{23}+\frac{1}{23}-\frac{1}{26}+...+\frac{1}{77}-\frac{1}{80})\)

=\(\frac{1}{3}.(\frac{1}{20}-\frac{1}{80})\)

=\(\frac{1}{3}.\frac{3}{80}\)

=\(\frac{1}{80}\)<\(\frac{1}{9}\)

Vậy tổng trên nhỏ hơn \(\frac{1}{9}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN