Violympic toán 6

Dinh Quang Vinh

a) -7 |x+3| = -49

b) (-1)/1/4 . (-2)2/5+1/5:2

Câu 2

Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 16 lít thì số dầu còn lại bằng 7/5 số dầu đựng trong thùng. Hỏi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN