Huyền Nguyễn

Cho phương trình: \(2cos2x+sin^2xcosx+sinxcos^2x=m\left(sinx+cosx\right)\).

Xác định tham số m để phương trình có ít nhất một nghiệm \(x\in\left[-\frac{\pi}{4};\frac{\pi}{4}\right]\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN