Bài 35: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Ngô Chí Thành

Hòa tan hoàn toàn 18,8 gam hỗn hợp Fe và FeS trong dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) . Đốt cháy hết hỗn hợp khí X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa trắng . m=?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN