Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Trần Nhật Anh
Cho d1: ax + y + 5 = 0 và d2: x + by + c = 0cắt nhau tại M (3;2) tạo thành góc 45 độ. Tính a + b + c.

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN