Ôn tập cuối năm phần số học

BÙI CÔNG ĐỨC

C = -1,4 x 2,3 + 1,4 x (-3,7) - 1,4 x 3 - 0,14 x 0,1;


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN