Câu hỏi của Ngọc Lam - Tiếng Anh lớp 6

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN ( VÀ NGƯỢC LẠI )

1) This is the first time he went abroad.

=> He hasn’t…………………………………………..

2) She started driving 1 month ago.

=> She has…………………………………………………………

3) We began eating when it started to rain.

=> We have………………………………………………………

4) The last time she kissed me was 5 months ago.

=> She hasn’t……………………………………………………

5) This is the first time I had such a delicious meal .

=> I haven’t……………………………………..

6) Samuel started keeping a diary in 1997

=> Sumuel has............................................

7) We started learning English five years ago

=> We have.............................

8) I began living in Ho Chi Minh City when I was 8

=> I have.......................................

9) She has taught the children in this remote village for five months

=> She started..............................

10) He has written to me since April

=> The last time.................

11) She hasn't had a swim for five years

=> She last...............................

12) They last talked to each other two months ago

=> They haven't...........

13) The last time she saw her elder sister was in 1999

=> She hasn't.................

14) She hasn't written to me for years

=> It's years..................................

15) Robert and Catherine have been married for ten years

=> It's ten years.................

    1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.