Violympic toán 9

Curry

tìm các bộ ba số nguyên dương (x;y;z) thỏa \(\left\{{}\begin{matrix}x+y-z=0\\x^3+y^3-z^2=0\end{matrix}\right.\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN