Nhiệt học lớp 6

Ánh Lê

Xác định nhiệt độ sao cho số chỉ trên nhiệt giai Farenhai bằng 3 lần số chỉ trên nhiệt giai Xenxiut.


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN