Violympic toán 7

Nguyễn Gia Hân

Bài 1: Cho đa thức P(x) = \(ax^2+bx+c\) có a-b+c=0

CMR: x=-1 là nghiệm của P(x)

Bài 2: Cho đa thức P(x) = ax+b (a,b ϵ Z, a≠0). CMR: |P(2013) - P(1)| ≥ 2012


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN