Ôn tập Đường tròn

Curry

tìm các số có 2 chữ số \(\overline{ab}\) sao cho số n=\(\overline{ab}-\overline{ba}\) là 1 số chính phương


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN