Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

nguyen phan tra my

cho hàm số f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+cx+d=0

biết f1=2006;f2=4012;f3=6018

tính f1+f5


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN