Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

Park Chae Young

tìm nghiệm của đa thức:

R(x) = 2. (x2 - 6 ) - 4. (-3 + x )


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN