Ôn tập chương III

Nam Vũ

Tính hộ mik với : H=7/10.11 + 7/11.12 + 7/12.13 + .... + 7/69.70

Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 8 tháng 6 2020 lúc 18:41

H = \(\frac{7}{\text{10.11}}+\frac{7}{\text{11.12}}+\frac{7}{\text{12.13}}+...+\frac{7}{\text{69.70}}\)

H = 7 . \(\left(\frac{1}{\text{10.11}}+\frac{1}{\text{11.12}}+\frac{1}{\text{12.13}}+...+\frac{1}{\text{69.70}}\right)\)

H = 7 . \(\left(\frac{1}{\text{10}}-\frac{1}{11}+\frac{1}{\text{11}}-\frac{1}{12}+\frac{1}{\text{12}}-\frac{1}{13}+...+\frac{1}{\text{69}}-\frac{1}{70}\right)\)

H = 7 . \(\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{70}\right)\)

H = 7 . \(\frac{3}{35}\)

H = \(\frac{3}{5}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN