Ôn tập chương II

tỷ tỷ

bài 1:

a,A=\(^{2^0}\)+\(^{2^1}\)+\(^{2^2}\)+..........+\(^{2^{2010}}\)

b,B=\(^1\)+\(^3\)+\(^{3^2}\)+..............+\(^{3^{100}}\)

cC=\(^4\)+\(^{4^2}\)+\(^{4^3}\)+.............+\(^{4^n}\)

d,D=\(^1\)+\(^5\)+\(^{5^2}\)+..............+\(^{5^{2000}}\)

mn ơi;(( xin giúp mk với ạ,mk cần gấp,huhu

Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 8 tháng 6 2020 lúc 19:04

a) A = 20 + 21 + 22 + .... + 22010

2A = 2(20 + 21 + 22 + .... + 22010)

2A = 21 + 22 + 23 + .... + 22011

A = (21 + 22 + 23 + .... + 22011) - (20 + 21 + 22 + .... + 22010)

A = 22011 - 20

A = 22011 - 1

b) B = 1 + 3 + 32 + .... + 3100

3B = 3(1 + 3 + 32 + .... + 3100)

3B = 3 + 32 + 33 + .... + 3101

2B = (3 + 32 + 33 + .... + 3101) - (1 + 3 + 32 + .... + 3100)

2B = 3101 - 1

B = (3101 - 1) : 2

c) C = 4 + 42 + 43 + .... + 4n

4C = 4(4 + 42 + 43 + .... + 4n)

4C = 42 + 43 + 44 .... + 4n + 1

3C = (42 + 43 + 44 .... + 4n + 1) - (4 + 42 + 43 + .... + 4n)

3C = 4n + 1 - 4

C = (4n + 1 - 4) : 3

d) D = 1 + 5 + 52 + .... + 52000

5D = 5(1 + 5 + 52 + .... + 52000)

5D = 5 + 52 + 53 + .... + 52001

4D = (5 + 52 + 53 + .... + 52001) - (1 + 5 + 52 + .... + 52000)

4D = 52001 - 1

4D = (52001 - 1) : 4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN