Hoàng Minh
16 tháng 7 2017 lúc 17:37

\(^{x^3+2.3x^2y+3.x\left(2y\right)^2+\left(2y\right)^3=\left(x+2y\right)^3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Khai triển biểu thức x   –   2 y 3 ta được kết quả là

A. x 3 –   8 y 3

B.  x 3 –  2 y 3

C.  x 3 –   6 x 2 y   +   6 x y 2 –   2 y 3

D.  x 3 –   6 x 2 y   +   12 x y 2 –   8 y 3

Pham Trong Bach

Khai triển biểu thức ( x - 2 y ) 3  ta được kết quả là:

A.  x 3 - 8 y 3

B.  x 3 - 2 y 3

C.  x 3 − 6 x 2 y + 6 x y 2 − 2 y 3

D.  x 3 − 6 x 2 y + 12 x y 2 − 8 y 3

Pham Trong Bach

Viết biểu thức x 3 - 6 x 2 y + 12 x y 2 - 8 y 3  dưới dạng lập phương của một hiệu.

Pham Trong Bach

Phân tích đa thức x 3   –   6 x 2 y   +   12 x y 2   –   8 y 3 thành nhân tử

A. ( x   –   y ) 3

B. ( 2 x   –   y ) 3

C. x 3   –   ( 2 y ) 3  

D. ( x   –   2 y ) 3

Pham Trong Bach

Viết biểu thức x 3 - 6 x 2 y + 12 x y 2 - 8 y 3  dưới dạng lập phương của một hiệu

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN