Mây và sóng- Ta-go

Curry

Chỉ ra những hình ảnh ẩn dụ trong bài "Mây và sóng"


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN