Bài 44. Bài luyện tập 8

Nguyễn Kim Tuyến

cho m <g> sắt <3> oxit tác dụng với hiđro thu được 8,4g sắt.Tính thể tích khí hidro cần dùng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN