Chương IV- Các định luật bảo toàn

Nhi Lê

câu 1

a) tính công của một người kéo một thùng nước có khối lượng 20kg từ giếng sâu 20m lê trong 30s ( thùng chuyển động đều). lấy g=10m/s2

b) nếu dùng máy để kéo thùng ấy đi lên nhanh dần đều và sau 4s đã kéo lên thì công và công suất của máy bằng bao nhiêu


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN