Đồ thị hàm số y = ax^2 (a khác 0)

Vũ

cho hàm số y=\(\frac{-1}{2}\)x2 (P)

a, vẽ đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ oxy

b, tìm giá trị của m sao cho điểm C(2;m) thuộc đồ thị (P)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN