Ôn tập ngữ văn lớp 8

hoàng nguyễn phương thảo

Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi :

Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc , lớn gặp buổi gian nan . Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường , uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình , đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ , thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa , để thỏa lòng tham không cùng , giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng , để vét của kho có hạn , Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói , sao cho khỏi để tai vạ về sau !

Câu 1 : Thời loạn lạc và buổi gian nan mà tác giả nói tới đây thuộc về thời kỳ lịch sử nào ?

Câu 2 : Xác định và phân tích ý nghĩa của phép ẩn dụ được sử dụng trong đoạn trích trên .

Câu 3 : Nội dung chính của đoạn trích trên là gì .


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN