Bài 44: Bài luyện tập 8

tran dang quang minh

Cho Mg phản ứng với 150g dung dịch HCl 7,3%

a) Tính khối lượng Mg đã dùng

b) Tính thể tích khí sinh ra ở đktc

c) Tính nồng độ % dd muối thu được

B.Thị Anh Thơ
4 tháng 6 2020 lúc 11:18

PTHH: Mg+2HCl → MgCl2+H2

nHCl=150.7,3%/36,5=0,3mol

nMg=0,32=0,15mol

=> mMg=0,15.24=3,6g

=> nH2=nMg=0,15mol

=> VH2=0,15.22,4=3,36l

mddspu=3,6+150 − 0,15.2=153,3g

nMgCl2=nMg=0,15mol

C%MgCl2=0,15.95/153,3.100%=9,3%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN