Ôn tập cuối năm phần số học

Sơn Nguyen

(x-2)2-x+3>(x-1)(x+3)-2x+5

Natsu Dragneel 2005
Natsu Dragneel 2005 4 tháng 6 2020 lúc 0:18

Ta có :

( x - 2 )2 - x + 3 > x2 + 2x - 3 - 2x + 5

⇔ x2 - 4x + 4 - x + 3 > x2 + 2

⇔ x2 - 5x + 7 - ( x2 + 2 ) > 0

⇔ - 5x + 5 > 0 ⇔ - 5 ( x - 1 ) > 0

⇔ x - 1 < 0 ⇔ x < 1

Vậy . . . . . . . .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN