Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Nguyễn Trà Giang

Cho Zn tác dụng với 1 lượng dung dịch axit clohidric vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,72g chất rắn khan.

a) Tính Zn tham gia phản ứng

b) V hidro thu được ở đktc?

c) lấy lượng khí hidro thu được trộn với CH4(ko có phản ứng xảy ra) tạo thành hỗn hợp khí. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu được 0,54g nước tạo thành. Tính CH4 ở đktc?

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 3 tháng 6 2020 lúc 22:06

a,

nZnCl2= 2,72/136= 0,02 mol

Zn+ 2HCl -> ZnCl2+ H2

=> nZn= nH2= 0,02 mol

mZn= 0,02.65= 1,3g

b,

V H2= 0,02.22,4= 0,448l

c,

nH2O= 0,54/18= 0,03 mol

2H2+ O2 (t*)-> 2H2O (1)

CH4+ 2O2 (t*)-> CO2+ 2H2O (2)

nH2= 0,02 mol => nH2O(1)= 0,02 mol

=> nH2O(2)= 0,03-0,02= 0,01 mol

=> nCH4= 0,005 mol

V CH4= 0,005.22,4= 0,112l

Bình luận (0)
Lamkhánhdư
Lamkhánhdư 3 tháng 6 2020 lúc 20:24

a, n \(ZnCl_2\) = \(\frac{2,72}{136}\) = 0,02 mol

pt : Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

(mol) 0,02mol ← 0,02mol → 0,02mol

mZn = 0,02 . 65 = 1,3g

b, V\(H_2\) = 0,02 . 22,4 = 0,448 l

c, nH2O = \(\frac{0,54}{18}\) = 0,03mol

pt : CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

mol 0,015mol ← 0,03mol

VCH4 = 0,015 . 22,4 = 0,336l

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Thị Diệu Ngọc
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN