Đề kiểm tra 1 tiết chương II : Đề 2

Vegafone Viet Nan

cho kim loại đồng kết hợp với axit HCI tạo thành sản phẩm j (mik ko bt là HCI hay HCL nữa ai thấy sai thì sữa dùm mik )

Duy Anh
Duy Anh 3 tháng 6 2020 lúc 19:56

\(Cu\) không tác dụng với \(HCl\) đâu bạn ơi !!!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyen My

1. Đốt cháy a gam photpho trong không khí thu được 2,84 g một chất rắn màu trắng là ddiphotphopentaoxxit. a) Ghi sơ đồ phản ứng và viết công thức khối lượng của phản ứng b) Nếu a = 1,24g, tính khối lượng oxi tham gia phản ứng c) Nếu a = 2,48 g, lượng oxi tham gia phản ứng là 3,2 g thì khối lượng chất rắn thu được có thay đổi không? Tăng hay giảm bao nhiêu lần? 2. Khi cho hỗn hợp 2 kim loại A, B tác dụng hết với oxi, thu được 6,05 g hỗn hợp 2 oxit (Hợp chất của kim loại với oxi) a) Ghi sơ đồ phản ứng b) Tính khối lượng oxi càn dùng? 3. Hòa tan hoàn toàn 5,6 g kim loại M vào dung dịch HCl dư, phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: M + axitclohidric ------> Muối clorua + Khí hidro Thu lấy toàn bộ lượng hidro thoát ra. Dung dịch sau phản ứng nặng hơn dung dịch ban đầu 5,4 g a) Tính số g khí hidro thu được b) Tính số g axit clohidric phản ứng? 4. Đốt cháy hoàn toàn 1,5 kg than (thành phần chính là C) thì dùng hết 3,2 kg oxi và sinh ra 4,4 kg khí cacbonic a) Hãy lập PTHH của phản ứng b) Mẫu tha trên chứa bao nhiêu % C Nếu đốt cháy hết 3 kg than cùng loại thì lượng oxi, khí cacbonic sinh ra là bao nhiêu g? 5. Nung 1 tấn đá vôi chứa 80% là CaCO3 thì được bao nhiêu tạ vôi? Biết lượng khí cacbonic sinh ra là 3,52 tạ. Lập PTHH của phản ứng? 6. Đốt cháy hết 4,4 g hỗn hợp gồm C và S người a dùng hết 4,48 lít khí oxi (đkc). Tính khối lượng các chất khí sinh ra? Câu 7. Hoàn thành các PTHH: 1, hidro + Oxi → Nước 2, Sắt + oxi → oxit sắt từ (Fe3O4) 3, Kẽm + axit clohidric (HCl) → Kẽm clorua + Hidro 4, Nhôm + Oxi → nhôm oxit 5, Hidro + lưu huỳnh → hidrosunphua 6, Cacbon + Sắt (III) oxit → Sắt + Khí cacbonic 7, Hidro + Đồng (II) oxit → Đông + Nước 8, Metan (CH4) + Khói oxi → Khí cacbonic + nước 9, Đồng (II) hidroxit + Axit sunphuric (H2SO4) → Đồng sunphat + nước 10, Đá vôi (canxicacbonat) → Khí cacbonic + canxi oxit 8. Cho các sơ đồ phản ứng sau: a) (A) + O2 → Fe2O3 b) S + (B) → SO2 c) (C) + H2sO4 → ZnSO4 + H2 d) (D) + KOH → KCl + HOH (H2O) e) HgO → (E) + O

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN