Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Nguyễn Trà Giang

Dẫn V lít khí hidro(đktc) đi qua 16g bột CuO nung nóng sau pứ thu được m(g) chất rắn màu gạch và hỗn hợp khí A

a) Viết PHương trình?tính m?

b)Nếu dùng lượng khí A trên tác dụng với 1,12(l) khí oxi ở đktc. Tính V?

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 3 tháng 6 2020 lúc 21:10

a,

CuO+ H2 \(\underrightarrow{^{t^o}}\) Cu+ H2O

Ta có:

nCuO= 16/80= 0,2 mol

=> nCu= nH2 pu= 0,2 mol

mCu= 0,2.64= 12,8g

b,

A chứa H2 dư, H2O

Ta có:

nO2= 1,12/22,4= 0,05 mol

2H2+ O2 \(\underrightarrow{^{t^o}}\) 2H2O

=> nH2 dư= 0,1 mol

Tổng mol H2 bđ= 0,2+0,1= 0,3 mol

=> V H2= 0,3.22,4= 6,72l

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 3 tháng 6 2020 lúc 22:10

a,

CuO+ H2 (t*)-> Cu+ H2O

nCuO= 16/80= 0,2 mol

=> nCu= nH2 pu= 0,2 mol

mCu= 0,2.64= 12,8g

b,

A chứa H2 dư, H2O

nO2= 1,12/22,4= 0,05 mol

2H2+ O2 (t*)-> 2H2O

=> nH2 dư= 0,1 mol

Tổng mol H2 bđ= 0,2+0,1= 0,3 mol

V H2= 0,3.22,4= 6,72l

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Thị Diệu Ngọc
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN