Chương V - Sóng ánh sáng

thảo trần

Chiếu bức xạ có bước sóng 0,25um và ca tốt một tế bào quang điện có Anh=3,5eV. Hiệu điện thế hãm A. -1,15V

B. -1,88V C. 1,15V D. 1,88V


Các câu hỏi tương tự
Loading...