Chương II: Quần xã sinh vật

Đinh Ngọc Lan

cho các sinh vật đại bàng, hổ, rắn, cày, sâu, bọ ngựa, hươu, chuột, cỏ, vi khuẩn. Hãy thiết lập chuỗi thức ăn.

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN