Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH ELIP

nguyễn hoàng lê thi

5. Tìm pt chính tắc của Elip có 1 đg chuẩn là x +4=0 và 1 tiêu điểm là (-1;0).

6. Tìm pt chính tắc của Elip có tiêu cự bằng 6 và đi qua điểm A(0;5).

7. Cho elip : 9x^2 +25y^2 =225. Lúc đó hình chữ nhật cơ sở có diện tích bằng?

9. Tìm pt chính tắc của Elip có trục lớn gấp đôi trục bé và có tiêu cự bằng 4√3

11. Pt chính tắc của Elip có trục lớn gấp đôi trục bé và đi qua điểm A(2;-2) là?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN