Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Linh Bùi

Câu 1: Cân = các phản ứng sau:

a) H2 + O2 --- H2O

b) KMnO4 ---> K2MnO4 +MnO2 + O2

c) Fe + CuCl2 ---> FeCl2 + Cu

d) Al + HCl ---> AlCl3 + H2

e) Fe (OH)3 ---> Fe2O3 + H2O

(mink đag cần gấp)

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 30 tháng 5 2020 lúc 22:10

Câu 1: Cân = các phản ứng sau:

a) 2H2 + O2 ---2 H2O

b) 2KMnO4 ---> K2MnO4 +MnO2 + O2

c) Fe + CuCl2 ---> FeCl2 + Cu

d)2Al +6 HCl ---> 2AlCl3 +3 H2

e) 2Fe (OH)3 ---> Fe2O3 + 3H2O

chúc học tốt , với lại bạn nên nhẩm qua cái này để thuộc nhé , vì cái này là gốc của hoá đó!

Bình luận (0)
Nhi Trần
Nhi Trần 30 tháng 5 2020 lúc 22:09

a) 2H2 + O2 ---> 2H2O

b) 2KMnO4 ---> K2MnO4 +MnO2 + O2

c) Fe + CuCl2 ---> FeCl2 + Cu

d) 3Al + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2

e) 2Fe(OH)3 ---> Fe2O3 + 3H2O

Bình luận (0)
vũ thùy dương
vũ thùy dương 31 tháng 5 2020 lúc 16:26
mình giúp bạn do máy mình không chụp được á nên mình viết nhaa) 2H2 + O2 ----> 2H2 Ob) 2KMnO4 ---> K2 MnO4 + MnO2 + O2 ( có " nhiệt độ" nha)( do phân hủy)c) Fe + CuCl2 --> FeCl2 + Cud) 2 Al+ 6HCl---> 2 AlCl3 + 3H2e) 2Fe(OH)3 ---> Fe2 O3 + 3H2 O( có nhiệt độ nha) ( do phân hủy)
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN