Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Trần Kim Phụng

Dùng khí hiđro để khử hết 50g hỗn hợp A gồm đồng(II)oxit và sắt(III)oxit. Biết trong hỗn hợp sắt(III)oxit chiếm 80% khối lượng.

a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

b) Tính thể tích hiđro (đktc) đã dùng

c) Tính khối lượng kim loại đồng sắt thu được

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 24 tháng 5 2020 lúc 19:59

mFe2O3=80%.50=40(g)

=>nFe2O3=40/160=0,25(mol)

mCuO=50-40=10(g)

=>nCuO=10/80=0,125(mol)

Fe2O3+3H2--t*-->2Fe+3H2O

0,75____0,75

CuO+H2--t*-->Cu+H2O

0,125__0,125

ΣH2=ΣH2=0,75+0,125=0,875(mol)

=>VH2=0,875.22,4=19,6(l)

từ đó bạn suy ra =>

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN