Bài 15. ADN - ADN và bản chất của gen

Lê Tố Uyên

Gen B có chiều dài 0,68 um. Trên mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ A:T:G:X = 1:2:3:4. Gen B đột biến thành gen b. Khi cả 2 gen B và b cùng nhân đôi liên tiếp 5 lần đã đồi hỏi môi trường nội bào cung cấp tổng số 248000 nucleotit, trong đó có 37231 nu loại A. Đột biến gen B thành b thuộc dạng nào? Biết rằng đột biến chỉ liên quan đến 1 cặp nu


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)