Violympic toán 9

__HeNry__

Cho hệ phương trình : \(\left\{{}\begin{matrix}x+my=2\\mx-2y=1\end{matrix}\right.\)

a) giải hệ phương trình khi m =2

b) tìm số nguyên m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất, thỏa mãn x>0,y>0

c) tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất : \(S=x-y\) đạt GTLN


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN