Violympic toán 9

Curry

Tìm giá trị của m để tồn tại nghiệm không âm của pt: \(x^2-2x+\left(m-2\right)\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN